امان از...

یا جبیب

چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب     سروش عالم غیبم چه مژده‌ها دادست

چقدر طالبی؟ 

بگو ...

مزدت به میزان طلب باید داد...

/ 2 نظر / 5 بازدید

آن کو تو را به سنگ دلی کرد رهنمون ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی

ماری

خوشا آنان که گوششان محرم اسرار عشق می شود. و من ... چقدر طالبم؟ باید خوب فکر کنم