کوچه های ابری..........

هوالمحبوب

پنجره ها به کدام سو گشوده می شوند!

اين قابهای کهنه کدورت که با خورشيد نا مانوس گرديدند

تنها و سخت ايستاده اند

روبه جنوب ...شرق..غرب...شمال...

آفتاب راهی به روزنه های شمالی نميتواند بيابد...

از قاب خسته پنجره عابران تنها عابران سامتند،

 راه ميروند و مينگرند

غوغای دلشان را پنجره ها نمی بينند

زخمهايی که در خطوط چهره ها نقش گرفته را نمی بينند

 دستان خالی پنهان در جيبهای خالی!!!!!

تاول های انديشه های بر باد رفته شان را نيز!

پنجره انعکاس بی تابی هارا نشان نميدهد!!!!!!

دمی تامل کن...

خورشيدی ديگر بايد آفريد..

بازالفبای سرگردانی ها را 

در دل ديوارهای کاهگلی به خاک می سپاريم

 و بوی نم باران را بر سينه ديوار به ياد می آوريم.

از قاب کهنه انديشه يک پنجره

که عابر کوچه اش را روزی

در ميان ابرهای سياه کدورت

گم کرد ،

تا فرياد ها ازفراز پرچين های ياس

همه و همه

هنوز اصالت چوبين پنجره ای را که صورت تو را قاب ميگرفت ياد ميکنند

 و برای زوال بکرترين دلهای زنگاری ميگريند...

هنوز کتاب هايم بوی روزهای دور را ميدهند

روزهايی که صداقت آشکارترين پنهان بود

و چشمانی  به رنگ غروب غمناک پاييز 

 از دريچه ديد يک پنجره عاشق شد.

و همچنان عاشق ماند تا روزی که نميدانم هايش را

پاسخی يابد.

دلم هوايی تازه ميخواهد

تا با تنفسی عميق

ريه های مسموم، اکسيژن را تجربه کنند!! 

<< بارون رحمتت می باره نازنين ،اما اين هوا خيلی دلگيره!!!دلم برای کسی تنگ است که...هيچی>>

 

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
بهار

سلام دوست عزيز . قلم گيرايی دارين . دست مريزاد .براتون آرزوی بهروزی می کنم . به کلبه بهار هم بيان . خوشحال خواهم شد . در پناه حضرت دوست . يا علی...

Rose

سلام عقيقم... سلام عزيز تنهايم... سلام... دلتنگت شده ام... انشاا لله باهات تماس ميگيرم ...

.

«««دل های شما در سکوت رازهای روزها و شب ها را می دانند؛ولی گوش ها تان تشنهء شنيدنِ صدای دانش ِدل هستند.شما می خواهيد آنچه را هميشه در انديشه دانسته ايد در سخن بدانيد. می خواهيد با انگشت ها تان تن روياهاتان رالمس کنيد؛و چه بهتر که چنين کنيد.چشمهء پنهان روح شما ناگزير سر ريز می شود و نجوا کنان به دريا می رود؛و گنج ژرفای بی پايان شما در برابر ِ چشم تان پديدار ميگردد. اما برای کشيدن گوهر های نا شناختهء خود ترازويی مسازيد؛و ژرفای دانش خود را با چوبی يا رسيمانی اندازه مگيريد. زيرا که خويشتن در يايی ست بی کران و بی بُن.مگوييد «حقيقت را يا فته ام» ،بگوييد «حقيقتي را يافته ام». مگوييد «راهِ گردش روح را ديده ام» بگوييد« روح را ديدم که از راهِ من می گذشت» . زيرا روح از همهء راه ها می گذرد. روح بر يک خط راه نمی رود و مانند نی نمی رويد؛ روح شکفته می شودِمانند نيلوفری آبی که گل های بی شمار دارد...خليل جبران...»»»