هفدهمین ادینه...

یا متمم

علاج ضعف دل ما کرشمه ساقیست     برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد

زمین تبعید گاه ادمی شد اما بعد از قرنها هنوز ادمی عبرت از هبوط خود نگرفته تا چاره کار بیابد و طلب نجات کند.

تا نجات مطلوبت  نباشید،منجی را نخواهی یافت!

 

سررشته جان به جام بگذار     کاین رشته از او نظام دارد

/ 1 نظر / 5 بازدید
عقیق

غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی عندليب شيدا را