همواره...

 

در این جزیره سرگردانی،آیا راهی برای گریز مانده؟

آی نازنین!

زندگی مسیر نامطلوبی برای بودن است....

کاش به درخت و آب وآیینه پیوند میخوردیم....

کاش در آبی دریا

در سبزی جنگل،میروئیدیم..........

 کاش تو را میشناختم!!!

/ 0 نظر / 31 بازدید