یا ناجی

به نام بی همتای عالم

به نام هم او که داشتنش برایم کافی ست و دراین گرداب سهمگین دنیا،اگر اعتقاد به او نبود قطعا نابودی و اظمحلال روح روانم حتمی بود...

الهی شرمسارم به اندازه تمام کائنات از اینکه می بینم ،انسان اشرف مخلوقات بود و اکنون نامی نمی توانم برایش بیابم که وصف تمام صفاتش را در بر بگیرد!

یاریم کن که انسان بمیرم...

رسم عاشق کشی و شیوه شهر اشوبی

جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود

/ 0 نظر / 33 بازدید