آستان دوست!

سلام همسایه آسمونی

در لحظا ت دلتنگی ، شادی ، نا امیدی در لحظه انفجار؛

  شنوایی تو آ رامش را به دلم باز می گرداند.

 فاصله و دوریه طولانی ، دلم خیلی برات تنگه ؛

یک شانه برای گریستن می خواهم.

سر ما آستان حصرت دوست!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید