غیبت

بسم الله

آینه هرچند خرد و کوچک خود آینه است؛ با همان صفات و همان اثر،همچو قطره که از دل اقیانوس جدا شده که دارای صفات اقیانوس است !کاش آینه بداند که وجه الله خود اوست و باید پاکی را که ذات اوست بازتاباند و دیگر هیچ...

*مبین که قلب زمین به ناله و آه است،
مبین که یوسف گم گشته در ته چاه است،
مبین که یلداست و شب تار و طولانیست،
ما زشب میگذریم،طلوع درراه است،
به وقت صیحه ی اول تو خویش را دریاب،
به وقت غیبت خورشید نوبت ماه است،
اگر چه غیبت خورشید سخت و جانفرساست،
برون شدنش ز پرده خواه و ناخواه است.
(ش.نیرومنش)
ادرکنی یا عشق
/ 3 نظر / 4 بازدید
عقیق

زان می نگرم به چشم سر در صورت زیرا که ز معنی ست اثر در صورت این عالم صورتست و ما در صوریم معنی نتوان دید ، مگر در صورت

کافر

سلام .... خوشحالم که هنوز هم مطلب مینویسی .... در شبی بیدار قصد وبگردی من و به این منزلگه خوب آورد .... میری امامزاده ما رو هم دعا کن

س.م.ع

سلام .... آینه هرچند خرد و کوچک خود آینه است؛ با همان صفات و همان اثر،همچو قطره که از دل اقیانوس جدا شده که دارای صفات اقیانوس است !کاش آینه بداند که وجه الله خود اوست و باید پاکی را که ذات اوست بازتاباند و دیگر هیچ... از این بهتر نیافتم