/ 2 نظر / 5 بازدید
Rose

شايد پرنده باشيم اما پرندگانی غریب که آسمانی برای پرواز نيافته ايم... ايکاش سينه تنگ اين اسمان هم میتوانست پذيرای پروازی بلند تا آن اوجها باشد... اما گويی پهنه های بيمرگی و افقهای بيکرانگی با اين آسمان حقير بيگا نه اند..... آسمانی که پرواز را بر نمی تابد... پس عقيقم پر پروازت را حفظ کن وخاطره پرواز را به خاطر بسپار شايد روزی افقی نو در برابر چشمان پر حسرت و منتظرمان گشوده شود..آنروز پرواز چه شکوهمند خواهد بود.. پروازی تا عرش... گشوده پر به سوی دوست مهاجرت کردن...آه چه زيباست اين اميد و انتظار!

اجازه خانم معلم..

اجازه !مگه پرنده ها از آدما برتر هستن؟ما که دوست نداريم حيوون باشيم حتی اگه اسممون پرنده باشه...حتما فردا والدينمو بايد طبق معمول بيارم مدرسه!؟