سرگردان!

یاورم

در زیر سقف آسمان توهمچو قاصد کی آ واره وسر گردان؛

بد نبال مأوایی برای آ رامشم.

قلب رخم خورده و شکسته ام؛ تا کی توان تکیه گاه بودن را دارد؟

خلع عاطفه؛

بغض سنگین؛

کجا ست آن مهر عظیم؟

آن آغوش گشاده ادراک؛

تا کی هیبت اندیشه ام با دشنه کلام مجروح خواهد بود؟

در این سعی بیهوده ؛

من مقلوب نخواهم شد.

شکستن من آسان نیست.

/ 1 نظر / 4 بازدید
هموطن

ای هموطن بيا دریابيم پرستوهای دربند را ، پيام شما انزجار از رفتار مدعيان آزادی است.