نگرانی...

سلام همسایه آسمونی!

نگرانی برای اتفاقی که ممکن هست هرگز پیش نیاید؛

مانند پرداخت بهره برای پولی است که هرگز ان را قرض نگرفته ای؛

چو فردا شود فکر فردا کنیم.

/ 0 نظر / 11 بازدید