یا حسین!

من از عشق بارون به دریا زدم ...


مــپندار کــه تنها “کـــربلائیان” را بـــدان “بـــلا” آزمــوده اند
“وســعت” صـحرای کـربلا بـه انـدازه هـمه “تــــاریخ” اســت،
ای “دل” تـــو چـــــه مــی کنی؟
“مــــی مانی” یــــا “مـــی روی“؟
داد از آن “اخــــــتیار” کــــه تـو را از “حــــــسین“(ع) جدا کند !

شهید اوینی

/ 1 نظر / 29 بازدید
سید محسن

به نام حضرت دوست یا لیتنی کنا معک در پناه حضرت دوست