بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام همسايه ءآسمونی

جمعه ای ديگر را تا پشت ديوار فردا بدون تو بدرقه ميکنم،نفس در سينه راه گم کرده

توان باور آنچه ديدم را ندارم؛کجاست انسانيت؟چه شد که تمام شرافت احساس را به 

يک باره در معرض حراج گذاشته ،مفت فروختيم؟؟!!

۵۵۵۵۵۵۵۵۵

بار فراق دوستان بسکه نشسته بر دلم

ميرود و نمـــــــــــيرود، ناقه به زير محملم

آخر قصــــــــــد من تويی غايت جهد و آرزو

تا نرسم،زدامنت دست اميـــــــــد نگسلم

۵۵۵۵۵۵۵

اين شعر رو بارها وقتی۵ ساعت در مطب دکتر نشسته بودم از روی تابلوی اهدايی

يک بيمار به دکتر عطری خوندم؛ديدم وصف الحال منه ،ترجيح ميدادم دکتر اجازه سفر

بهم نده تا بتونم بيشتر پيشش بمونم !!!اما اون ترجيج ميداد من برم و دوريمو تحمل

کنه ولی مشکلی  نداشته باشم ؛وای تا آخرين لحظه چند بار برگشم و صورتشو

بوسيدم....اين بار خيلی جلوی خودمو گرفتم اشک نريزم...منتظر تلنگری............

از فرودگاه بدم مياد؛

،بغلش کردم ...سير نميشدم...ميترسيدم...نکنه ديدار آخر باشه...نکنه ديگه نتونم به

چشمای پر از مهرش و خوشگلش نگاه کنم.

اما اومدم......وقتی رسيدم بهش زنگ زدم،صداش طعم گريه داشت....راستی چرا

مادرها،هيچی برای  خودشون نميخوان؟؟

عزيزکم دلم برات پر ميکشه ،پــــــر........

۵۵۵۵۵۵۵

زندگی صحنه زيبای هنر مندی ماست!!!                           

    هر کسی نغمهءخود خواند و بس             

                             صحنه پيوسته بجاست!!!

                                                         خوشتر ان نغمه که مردم بسپارند بياد!!!!!!!

۵۵۵۵۵۵۵
نوشته شده در تاريخ جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۳ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page