بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام همسايه آسمونی

يگانه ءمن:

جمعه ای ديگر شد٬

باز چشمان مشتاقم به راهی دور٬دور مينگرند؛

نرگس  خوش بوی خيال٬

تا به کی سرگشتگی!

خوب ميدانی که من اين هديه ءگرانقدر تو را به آسانی بدست نيافته ام٬

که به آسانی  از کفم رهايش کنم.

تو ميدانی ٬که اين من ِمن از خود گذشت تا تو را يافت٬

و من همچنان با تو خواهم بود و تا آخرين بازدم .

نجوايم٬

ذکر نام توست.

من هنوز ٬طمع ِعشق ِتورا دارم وبس٬

وبجز شهد شيرين وصال تو هيچ نمی جويم.

آتش عشق است کاندر نی فتاد       جوشش عشق است کاندر می فتاد

هوالمحبوب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

امروز روز تصويه حساب من با عملکرد هايم است٬اين روز برای من مفهومی

خاص داره که البته ٬من فقط به ياد اين روز هستم وهمين نيز کافی هست.

با خودم فکر ميکنم٬يکی ٬يکی فايل های ذهنم رابررسی ميکنم....از خودم

میپرسم:

در اين مدت چقدر موفق بودی؟

چقدر بيهوده طی کردی؟

چقدر به بار ماديت اضافه کردی؟

بار معنوی چی؟

ميبينم ٬با عرض معدزت٬شدم حمال لحظه ها...همين....آخ آخ...از اين بدتر

نميشه...نه نميشه....

ديگه کفرم از خودم در اومده....به منم ميگن٬ آدم!

ميرم سر ميل باکس ٬بزار از اينجا شروع کنم و دنيا رو در زباله دانی تاريخ

سرازير کنم....

عجب....باورم نميشه.....هيچ کس نه ٬فقط .......اون........

..بازش ميکنم.............

ای ......کسيکه رفته  جزء دسته ای که شمشير از رو برای من بسته ومن

هر چی سعی کردم جواب ميل احمقانه اونو با آرامش بدم نشد وبالاخره

منصرف از جواب ٬از خدا خواستم که روشنش کنه..............

آره ٬همون٬ امروز ياد من بود:

گوش کن٬دور ترين مرغ جهان می خواند!

شب سليس است و يکدست وباز.

شمعدانی ها و صدا دارترين شاخه فصل٬

ماه را ميشنوند.

...................!

بله ٬کمی فکر کردم....چه خوب شد اون روز ده بار نوشتم اما ٬نفرستادم.

نه برای اينکه ٬امروز ياد من کرد....برای اينکه.......اگر جوابشو داده بودم...

او هيچ وقت به اشتباهش پی نمی بردو ساخته نميشد.

در عفو لذتيست ٬که در انتقام نيست.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بازم من موندم و انوار الطاف تو .......آخه چه جوری ميشه تو را ديد و...........

.....کاش اين ظرفيت سنگين مرا سنگين تر ميکردی٫سنگين........................

در اين نيمه شب ٬من وسکوت همخانه ايم

ويار دلدار از من گريزان .

گل نرگس به فدای رنگ وبوت.

~~~

بوسه بر درج عقيق تو ٬حلال است مرا     من که اين خانه به سودای تو ويران کردم

 

عقيق
نوشته شده در تاريخ جمعه ٢٦ دی ۱۳۸٢ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page