بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام همسايه آسمونی

يکی دردُ ٬يکی درمان پسنده

يکی وصلُ٬يکی هجران پسنده

من از درمانُ دردُ وصلُ هجران

پسندم آنچه را جانان پسنده

*************************

دفتر زندگی را ميگشايم

مشقهايم ٬خط خورده

نمرهايم را جمع کرده

معدلم ٬صفر است.

**************

دستهايم را مينگرم که حوادث را نوازش کرده اند٬

و صبورانه برای انتهای راه دست تکان داده اند.

زمانه پر هيجان وبه شتاب ازهستی خويش ميگريزد٬

و انسانيت٬حلقه ای آويخته بر گوش بی خبران.

برخی بر سر بازارچه عمر سردرگمی را حراج کرده اند٬

و برخی ديگر٬آدمکی نمادين بر لوای خود نقش کرده

گرد سرشان می چرخانند٬

وبرخی در دود و افيون خود خمار انديشه ای گنگ٬پادشاهی می کنند.

و عده ای موزيانه ملعبه های سرگردانی را با لبخند به دست ديگران نهاده و بر

حماقت آنان می خندندوبهای عمر از آنان می ستانند.

********************************************

و کنون اين من خاکی تنها توان سر نهادن بر آستان تو را دارم٬

ای درمان زخم کهنه ء بيقراری

مـــــــــــــــــــــــــــــرا دريـــــــــــــــــــــــــــــاب.
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ٥ آذر ۱۳۸٢ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page