بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام يار خيمه نشين!

  درنظر بازی ما بی خبران حيرانند                                       
                            من چنينم که نمودم، دگر ايشان دانند
عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی                                        
                           عشق داند که در اين دايره سر گردانند
جلوه گاه رخ او ديده من تنها نيست                                     
                           ماه و خورشيد همی آئينه می گردانند
عهد ما با لب شيرین دهنان بست خدا                                 
                                 ما همه بنده و اين قوم خداوندانند
مفلسانيم وهوای می و مطرب داريم                                     
                               آه ار خرقه پشمين به گرو نستانند
لاف عشق و گله از يار وبسی لاف دروغ                                 
                              عشق بازان چنين مستحق هجرانند
مگرم چشم سياه تو بياموزد کار                                            
                        ورنه مسروری ومستی همه کس نتوانند

 

۵۵۵۵۵۵۵


متحيرم ،

از کوچه های شگفتی و ناباوری ميگذرم!!!گه گاه نگاهی آشنا سلام ميدهد و آغوش معرفت ميگشايد؛

از کيفيت سؤال ميکند.

پاهايم تشنه پوييدن اين خاک پر گوهراست .خسته نميشوم، هنوز اميدوارم تا سخنان بيداری را از لبانی

خاموش به گوش  جان بشنوم.

کودکيم را برلب سکوی خانه قديمی که هنوز پابرجاست ميبينم؛خانه ای که هنوز تيشه روزگار به گرانيت

سبز وطوسی بدلش نکرده است؛هنوز اجرهای فرسوده اش بوی خوب کودکی مرا ميدهد.چقدر دنيا برايم

بزرگ بود وستاره من چقدر زيبا در آسمان شب ميدرخشيد؛چگونه با ستاره ام سخن ميگفتم و کلام دل از

او ميشنيدم و با نسيمی روح نواز که ازسوی البرز ميوزيد به خواب ميرفتم. 

هنوزدستان پر قدرت وخسته ات گشاده است برای در بر گرفتن پيکر نحيف کودکيم و هنوز دستان من

بسوی سخاوتت در فراز تا کرامتت را بيازمايد...وای وای..افسون من افسانه وای وای ...يک لحظه به اکنون

باز ميگردم و حال جنون پيدا ميکنم ؛دوباره رهسپار خاطراتم ميشوم...چگونه است که تصوير اين خيابان

فراموش شدنی نيست؟؟اين کوچه ها امّا بيگانه اند!!!من به دنبال همان کوچه ام که صدای گام تو را به

گوش جانم مينشاند و تو را در انتهای خود جای ميداد و با هر گام که نزديک ميشدی افسانه عاشقی را

خاموش فرياد ميکردی!!!!!!!!

چه شد آن افرا ها،ياسمنهای سپيد،آن طاق آبشار طلايی؟چه شد آن تير چوبی که مزين به گلهای

خوشه ای بنفش بود و آن آدمک روی ديوار که ....................آن آدمک...................................؟؟؟؟؟؟؟؟

دلم برای کوچه های گرم وطن آن هياهو که بيداری را جار ميزد تنگ است،چه شد که درقلب وطن خويش

چنين بيگانه ام؟به خود گفتم که شايد ديدن روی تو تسکينی بر دردهای غربتم باشد امّا،من در غربت

غريب خود آشنا بيشتر دارم!!!

صدايت برايم آشناست امّا کلامت بيگانه،حجم قامتت از دور ميشناسم امّا چهره ات ازنزديک بيگانه!!!!!!!

تو را چه ميشود ای يار که چنين مهر از نگاهت رخت بر بسته؟در اين غبار آلوده مکان،در اين تب حراج

حيثيت ،تو ای عفيف ای پاک ،ای حجب را خجل ز وقارت کجا گم شدی ؟کجا رفتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

<<مرا عهدی است با جانان>>
نوشته شده در تاريخ جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۳ توسط عقیق

سلام همسايه ءآسمونی

جمعه ای ديگر را تا پشت ديوار فردا بدون تو بدرقه ميکنم،نفس در سينه راه گم کرده

توان باور آنچه ديدم را ندارم؛کجاست انسانيت؟چه شد که تمام شرافت احساس را به 

يک باره در معرض حراج گذاشته ،مفت فروختيم؟؟!!

۵۵۵۵۵۵۵۵۵

بار فراق دوستان بسکه نشسته بر دلم

ميرود و نمـــــــــــيرود، ناقه به زير محملم

آخر قصــــــــــد من تويی غايت جهد و آرزو

تا نرسم،زدامنت دست اميـــــــــد نگسلم

۵۵۵۵۵۵۵

اين شعر رو بارها وقتی۵ ساعت در مطب دکتر نشسته بودم از روی تابلوی اهدايی

يک بيمار به دکتر عطری خوندم؛ديدم وصف الحال منه ،ترجيح ميدادم دکتر اجازه سفر

بهم نده تا بتونم بيشتر پيشش بمونم !!!اما اون ترجيج ميداد من برم و دوريمو تحمل

کنه ولی مشکلی  نداشته باشم ؛وای تا آخرين لحظه چند بار برگشم و صورتشو

بوسيدم....اين بار خيلی جلوی خودمو گرفتم اشک نريزم...منتظر تلنگری............

از فرودگاه بدم مياد؛

،بغلش کردم ...سير نميشدم...ميترسيدم...نکنه ديدار آخر باشه...نکنه ديگه نتونم به

چشمای پر از مهرش و خوشگلش نگاه کنم.

اما اومدم......وقتی رسيدم بهش زنگ زدم،صداش طعم گريه داشت....راستی چرا

مادرها،هيچی برای  خودشون نميخوان؟؟

عزيزکم دلم برات پر ميکشه ،پــــــر........

۵۵۵۵۵۵۵

زندگی صحنه زيبای هنر مندی ماست!!!                           

    هر کسی نغمهءخود خواند و بس             

                             صحنه پيوسته بجاست!!!

                                                         خوشتر ان نغمه که مردم بسپارند بياد!!!!!!!

۵۵۵۵۵۵۵
نوشته شده در تاريخ جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۳ توسط عقیق

سلام همسايه اسمونی

بيش از چند ساعت نيست که بر گشتم خونه!!!! من از سرزمين مهر به دنبال آفتاب امدم ...

اما تا به افتاب رسيدم....غروب کرد....

راستی خانه يعنی چه؟

خانه،کجاست؟

بعد از دو ماه پرسه در وطن ، و از عمق جان سوختن و افسوس خوردن برگشتم ،اما

 دلم مثل هميشه او نجا موند.....
نوشته شده در تاريخ جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۳ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page